I dette review beskrives effekten af ”Psykologisk forløb, Hjernerystelse” i de forløb, der er afsluttet i perioden 1.9.2018 til 22.10.2019.

Kort om psykologisk forløb, hjernerystelse

Aleca og Center for Hjerneskade samarbejder om at tilbyde psykologiske forløb til forsikringskunder med kognitive følger efter hjernerystelse og/eller whiplash i hele landet.
Hovedformålet er at hjælpe forsikringskunder til at opnå det bedst mulige funktionsniveau og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Målgruppen er kunder fra ulykkes- og arbejdsskadeforsikringsselskaber samt pensionsselskaber med vedvarende kognitive følger efter hjernerystelse og/eller whiplash. Forsikringskunderne var vurderet i risiko for længerevarende uarbejdsdygtighed.
De fleste var fuldtidssygemeldte og havde ikke modtaget et velegnet behandlingstilbud eller var ikke i målgruppen for et eksisterende behandlingstilbud i lokalområdet.
Af hensyn til behandlingseffekten ønskede vi, at forsikringskunden blev henvist senest 5 måneder efter ulykken, hvilket mere eller mindre har været tilfældet.

Beskæftigelseseffekt

Beskæftigelseseffekt

Fagpersoner

Det er neuropsykologer fra Center for Hjerneskade og autoriserede psykologer med efteruddannelse i Acceptance Commitment Therapy fra Aleca, der varetager forløbene.
Center for Hjerneskade varetager behandlingen i en nærmere fastsat zone omkring Storkøbenhavn, imens Aleca varetager behandlingen i resten af landet

Behandlingen

Den gennemsnitlige ventetid på første samtale var 15 ugedage.
Behandlingen havde til formål at hjælpe forsikringskunderne til at opnå det bedst mulige funktionsniveau og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Behandlingen har været manualbaseret og bestået af 8 samtaler, hvor man opnår viden om hjernerystelse, energiforvaltning samt hjælpsomme strategier til at bedre funktionsniveauet i hverdagen og på arbejde.

23% af forsikringskunderne modtog andre indsatser ved Center for Hjerneskade og/eller Aleca sideløbende med det psykologiske forløb af 8 samtaler.
For flertallet af forsikringskunderne har det således været tilstrækkeligt med en fokuseret indsats indenfor det psykologiske fagområde.
Den gennemsnitlige forløbstid har været 4½ mdr.

Øvrige effekter

Den markante fremgang i beskæftigelsesgraden er opnået, fordi forsikringskunderne har opnået den nødvendige viden om og accept af følgerne efter hjernerystelsen og har fået strategier til at håndtere symptomerne. Der opnås ikke altid en reduktion i symptombelastningen men en mere effektiv forvaltning.

Behandlerne har i ca. 25 % af forløbene peget på andre relevante indsatser, som er blevet etableret sideløbende med det psykologiske forløb, f.eks. fysioterapi eller socialrådgivning. Dette har – i de relevante sager – givet det nødvendige tværfaglige bidrag til den samlede indsats, så målet om øget beskæftigelseseffekt blev opnået.

Der er etableret samarbejde med kommunerne, der har indhentet oplysninger i form af PSYK135. Afsluttende status samt opmærksomhedsliste over skånehensyn er ligeledes blevet sendt til kommunerne.
Dette til brug i primært sygedagpengesagsbehandlingen. Indtrykket er, at kommunerne bl.a. har anvendt oplysningerne i forbindelse med tilrettelæggelse af tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder praktikker, med de relevante skånehensyn. I ét tilfælde har vi kendskab til, at oplysningerne har haft afgørende vægt i forhold til forlængelse af sygedagpenge.

Samlet vurdering

Vi har modtaget forsikringskunder i overensstemmelse med forløbets målgruppedesign.
For flertallet af forsikringskunderne har ”Psykologisk forløb, Hjernerystelse” været tilstrækkeligt. 54 % er kommet tilbage til ordinært job/uddannelse efter forløbet.
Set i lyset af målgruppens udfordringer og en gennemsnitlig forløbstid på 4½ mdr er vi meget tilfredse med effekten, som vi vil have fokus på at fastholde.
Der er et godt samarbejde med kommunerne.
Indtrykket er, at kommunerne bl.a. har anvendt oplysninger fra forløbene til at tilrettelægge tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder afklarende foranstaltninger.
Det vurderes, at samarbejdet mellem os og kommunerne medvirker til et sammenhængende forløb for forsikringskunden og et klart arbejdsmarkedsfokus.

 

Download PDFFor nærmere information

Kontakt partner Jakob Tarp Sørensen
Telefon: +45 31423503
Mail: js@aleca.dk

Aleca fremtidens rehabilitering

center for hjerneskade

 

Loading...